Servicii persoane fizice

SERVICIILE PE CARE LE OFERIM PERSOANELOR FIZICE

 • Consultaţii juridice orale sau scrise.
 • Redactare de acte juridice la solicitarea parţilor
 • Autentificarea de acte în domeniul mobiliar şi imobiliar redactate personal de Notarul Public sau de către Avocat. Promisiuni sau antecontractelor de vânzare-cumpărare, contractelor de vânzare cumpărare, de schimb, de ipotecă, de donaţie, de împrumut, de întreţinere, de uzufruct, de habitaţie viageră, de comodat, cesiuni, contracte de închiriere, de mandat, de arendă şi orice alte contracte reglementate de lege.
 • Autentificarea Procurilor

Procuri Speciale

 • privind înstrăinarea de bunuri mobiliare sau imobiliare
 • pentru constituirea de ipoteci de bunuri imobile sau pentru gajarea de bunuri mobile,
 • pentru ridicarea de drepturi băneşti şi ridicarea drepturilor de pensii
 • procuri pentru tranzactionarea titlurilor de valoare si actiunilor de la Fondul Proprietatea
 • judiciare pentru dosare la instante judecătoreşti, parchete, secţii de poliţie, birouri de mediere
 • pentru constituirea, modificarea societăţilor comerciale sau agricole
 • pentru constituirea asociaţiilor non profit şi a fundaţiilor
 • pentru reprezentarea în cadrul societatiilor comerciale, asociaţilor sau fundaţiilor
 • hotărâri ale adunărilor generale ale asociaților sau acționarilor după caz, procese verbale încheiate de către asociați sau acționari
 • pentru cesiuni de părţi sociale, acţiuni în cadrul societăţilor comerciale
 • pentru dizolvarea sau lichidarea societăţilor comerciale
 • pentru arendarea de terenuri

Procuri generale

 • pentru administrarea de bunuri mobile şi imobile
 • pentru conservarea de bunuri mobile şi imobile
 • pentru ridicarea corespondentei
 • orice alte procuri prevăzute de lege

Declaraţii

 • declaraţii date de persoane fizice sau juridice pentru diverite situaţii de fapt, cerute de autorităţi
 • declarații pentru divorț privind stabilirea de comun acord a soților a ultimului domiciliu comun
 • declaraţii privind statutul civil al persoanei (adopţie, căsătorie, cetăţenie, recunoaşterea paternităţii, de schimbare a numelui),
 • declaraţii de acceptare a succesiunii, de renunţare la succesiune,
 • declaraţii de notorietate precum şi
 • declaraţii privind valorificare unor drepturi prevăzute de legi speciale şi de protecţie socială (ajutor de şomaj, ajutor social, obţinerea alocaţiei de stat pentru copii, acordarea burselor pentru elevi şi studenţi, stabilirea sau valorificarea drepturilor foştilor deţinuţi politici, veteranilor de război şi a văduvelor acestora, valorificarea drepturilor persoanelor handicapate)
 • declaratii pentru magistrati sau politicieni ca nu au facut parte din structurile de securitate in vremea regimului comunist si politie politica.
 • Legalizarea copiilor după înscrisuri în limitele prevăzute de lege
  Legalizăm copii după înscrisurile originale prezentate de părţi, după confruntarea copiei cu originalul.
  În situaţia în care pentru legalizarea copiei, este necesară confruntarea  cu originalul înscrisului de către un specialist  ( bilanţ contabil sau hărţi, schiţe de plan, sigle, desene etc.), copia se va elibera numai pe baza confruntării efectuate de un expert desemnat de notar, conform legii. În această situaţie, încheierea de legalizare va fi semnată şi de expert.
 • Efectuarea şi legalizarea traducerilor din limbi străine sau din limba româna în altă limbă străină
  Traducerile de pe înscrisuri se efectuează de către un traducător autorizat care le va certifica şi le va semna. Notarul public va legaliza semnătura traducătorului. Notarul public  percepe onorariu numai  pentru legalizarea semnăturii traducătorului. Serviciul de traducere este perceput numai de către traducător.
 • Legalizarea de semnătură sau sigilii
  Părţile pot solicita notariatului legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri prezentate de ele. Înscrisul se prezintă în original în faţa notarului în atâtea exemplare câte doreşte partea plus un exemplar original pentru notariat. Înscrisul se va semna în faţa notarului de către solicitant urmând ca notarul să legalizeze semnătura acestuia.
  În cazul legalizării de sigilii, acestea trebuiesc prezentate la notariat în original şi, după verificarea lui, notarul va întocmi o încheiere de legalizare de sigilii.
 • Legalizarea specimenului de semnătura
  Părţile pot solicita notariatului legalizarea specimenului de semnătură. Încheierea de legalizare a specimenului de semnătură este întocmită de notar, iar partea va semna în faţa notarului potrivit specimenului său.
 • Darea de dată certă
  Părţile pot prezenta notariatului un document pentru a se da data certă acestuia, procedura presupune existenţa documentului în atâtea exemplare cât doreşte partea plus unul pentru arhiva notariatului.
  Pentru a se da data certă unui înscris nu este obligatorie prezenţa persoanei care a semnat înscrisul, orice persoană majoră care are capacitatea drepturilor sale poate solicita darea de dată certa a unui înscris.

Certificarea unei fapte


Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal:
 • Faptul că o persoană se află în viaţă
 • Faptul că o persoană se află într-un anumit loc
 • Faptul că o persoană din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea
 • Faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat sau nu într-o anumită zi şi la o anumită oră la sediul biroului notarial şi declaraţia acesteia.

Notarul public certifică , la cerere, procesele-verbale şi hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor societăţilor comerciale, printr-o încheiere în care se vor menţiona data şi locul adunării, faptul semnării procesului-verbal sau al hotărârii de către preşedintele adunării generale sau de către toţi participanţii

 • Eliberarea de duplicate după înscrisuri existente în arhiva notarului.
  Duplicatul are aceeaşi forţă probantă ca şi înscrisul original
 • Dezbaterea procedurilor succesorale pentru defuncți.
 • Efectuarea inventarului bunurilor succesorale la cerere precum și în cazul dosarelor succesorale.
 • Eliberarea certificatelor de moștenitor legal sau testamentar
 • Eliberarea certificatului de calitate de moștenitor
 • Succesiuni vacante
 • Eliberarea certificatelor de vacanță succesorală
 • Certificate prin care se atesta deschiderea procedurii succesorale sau nu a unui defunct necesare in procedura prealabila in fata instantelor de judecata
 • Orice alte operatiuni prevazute de lege
 • Acordul de mediere conform Legii nr. 192/2006 modificată prin Legea nr. 370/2009
 • Servicii de traducere cu traducători autorizaţi externi.
 • Servicii de cadastru – prin recomandarea unor specialişti autorizaţi în domeniul cadastrului.
 • Servicii de carte funciară: la cererea parţilor depunem documentaţii pentru înscriere imobilelor în cartea funciară precum şi radierea de sarcini din cartea funciară.
 • Primirea în depozit de înscrisuri și documente.